1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės(toliau – „Taisyklės“) nustato pirkėjo ir e-knygynas Rotas (toliau – „Pardavėjo“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

 

2. Duomenų apsauga

2.1 Vienintelis asmens duomenų tvarkytojas yra „Pardavėjas“.

2.2 Pardavėjas įsipareigoja visus pateikiamus Pirkėjo asmens duomenis naudoti tik užtikrinant kokybišką paslaugos suteikimą.

2.3 Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus šiais atvejais.

2.3.1 Pardavėjas gali perduoti trečiosioms šalims Pirkėjo asmens duomenis vykdant užsakymo pristatymą.

2.3.2 Pardavėjas gali perduoti trečiosioms šalims Pirkėjo asmens duomenis kitais atvejais siekiant kokybiškai aptarnauti pirkėją.

2.3.3 Pirkėjo asmens duomenys gali būti suteikti teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos aktų numatyta tvarka.

2.3.4. Tais atvejais, kai duomenys bus perduodami trečiosioms šalims, Pardavėjas įsipareigoja neperduoti daugiau Pirkėjo asmens duomenų, negu būtų reikalinga užtikrinti kokybišką paslaugos/ų suteikimą.

2.4. Pardavėjas prašo Pirkėjo pateikti šiuos asmens duomenis:

2.4.1 Vardas

2.4.2 Pavardė

2.4.3 Elektroninis pašto adresas

2.4.4 Telefono numeris

2.4.5 Pristatymo adresas

2.5. Pirkėjui pageidaujant ir patvirtinus savo tapatybę, Pardavėjas gali pateikti visą informaciją apie pirkėjo saugomus asmens duomenis.

2.6. Pirkėjui pageidaujant ir patvirtinus savo tapatybę, Pardavėjas įsipareigoją pašalinti visus apie Pirkėją saugomus asmens duomenis.

2.7. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Pirkimo taisyklėmis, taip pat sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis.

 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1 Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“.

3.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma e-parduotuvės duomenų bazėje.

 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti e-parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas privalo registracijos metu pateikti teisingus duomenis ir kontaktinį telefoną.

4.3 Jeigu pasikeičia registracijos metu pateikiami duomenys, Pirkėjas nedelsiat turi juos atnaujinti.

4.4 Apmokėdamas už prekes, Pirkėjas nurodo užsakymo numerį, kuris yra unikalus užsakymo numeris.

4.5 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo pardavimo sutarties remiantis šių taisyklių 7 (Prekių grąžinimas) dalimi.

4.6 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims. Pirkėjui praradus prisijungimo duomenis apie tai nedelsiant privaloma informuoti Pardavėją.

4.7 Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

 

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes juridiniams ir fiziniams asmenims.

5.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5.3 Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis LR įstatymų nustatyta tvarka.

5.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti pinigus per 30 dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.

5.5 Jei Pirkėjo užsakomos prekės Pardavėjas neturi, Pardavėjas įsipareigoja rezervuoti užsakymą ir jį įvykdyti per 2 – 3 savaites. Apie užsakymo būklę ir pristatymo terminus Pardavėjas informuoja Pirkėją papildomai.

5.6 Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodęs, kad užsakomą (as) prekę (es) pageidaują atsiimti vienam iš Pardavėjo knygynų ir buvo informuotas apie tai, kad prekė yra paruošta atsėmimui, tada Pardavėjas įsipareigoją saugoti šias prekes penkias darbo dienas nuo pranešimo (el. laišku ar telefonu) Pirkėjui dienos.

5.7 Pardavėjas turi teisę retų ir (ar) specialų prekių užsakymus vykdyti tik gavus avansinį Pirkėjo mokėjimą, kuris, atsisakius užsakymo, nėra grąžinamas.

5.8 Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo e-parduotuvės darbui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti jam galimybę naudotis Pardavėjo e-parduotuve arba panaiktinti Pirkėjo paskyrą.

5.9 Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 

6. Prekių pristatymas

6.1 Užsakytos prekės pristatomos į Pardavėjo knygynus arba

6.2 Pirkėjo nurodytu adresu, jei pirkėjas apmoka nurodytas pristatymo išlaidas.

 

7. Prekių grąžinimas.

7.1 Prikėjas remiantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ 2014 m. liepos 22 dienos pakeitimu Nr. 738 nuotoliniu būdu (internetu, telefonu) įsigytas kokybiškas prekes gali grąžinti per 14 (keturiolika) dienų, Civilinio kodekso straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka.

7.2 Pirkėjas ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos apie savo sprendimą grąžinti prekes privalo pranešti Pardavėjui el. paštu: info@rotas.lt arba telefonu 8 52124760.

7.3 Pirkėjui pingai už sumokėtas prekės (įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas) grąžinami nė vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo grąžintinų prekių gavimo dienos.

7.4 Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus 6.5 nurodytu atveju.

7.5 Nekokybiškos prekės Pardavėjo sąskaita keičiamos kokybiškomis arba Pirkėjui pageidaujant grąžinamos už prekę (ir jos pristatymą) patirtos išlaidos.

7.6 Kokybiškos prekės privalo būti grąžintos tiksliai tokois būklės, kokios gautos (nepažeistos, nenaudotos ir nepraradusios savo prekinės išvaizdos)

7.7 Pirkėjas saugiai supakuotas prekes grąžina adresu:

UAB “Rotas”

Kalvarijų g.8-10A, Vilnius

LT- 09309

 

8. Informacijos siuntimas

8.1 Pardavėjas visą informaciją Pirkėjui pateikia registracijos metu arba telefonu, gavus kontaktinę informaciją telefoną.

8.2 Pirkėjas visus pranešimus siunčia e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

9 Baigiamosios nuostatos

9.1 Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus sutarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.3 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.